Persondatapolitik


1.1. Generelt

Vi er som revisionsvirksomhed forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vores kunders, leverandøres og vores samarbejdspartneres oplysninger, herunder personoplysninger.
Vi arbejder professionelt med og sørger løbende for at sikrer vores data.
Vi arbejder udelukkende med data, herunder personhenførbare data for at assistere vores kunder med enten lovpligtige forhold, eller forhold som kunder har bestilt i forretningsforholdet mellem kunden og revisionsvirksomheden.

1.2. Dataindsamling og –behandling

1.2.1. Leverandører og samarbejdspartnere

Vi indsamler og behandler data om vores leverandører og samarbejdspartnere. Dette kan tillige omfatte data om medarbejdere hos vores leverandører og samarbejdspartnere.
Vi behandler alene de personoplysninger der er nødvendige for, at kunne opfylde kontrakten med leverandører og samarbejdspartnere og yde en professionel service til vores kunder, hvilket udelukkende omfatter almindelige personoplysninger, herunder kontaktoplysninger.

1.2.2. Hjemmesidepolitik

Vi indsamler som udgangspunkt ikke personoplysninger via hjemmesiden.
Vi placerer, ved anvendelse af hjemmesiden, udelukkende teknisk nødvendige cookies. Vi anvender cookies med henblik på at forbedre brugeroplevelse og funktionalitet. Fravalg af cookies vil nedsætte hjemmesidens funktionalitet. Cookies indsamler ikke information om hvem den besøgende er.
Ved tilmelding til nyhedsbrevet indsamles kun almindelige personoplysninger, som navn og emailadresse.
Revisionsvirksomheden videregiver ikke nogen oplysninger til tredjemand eller offentlige myndigheder, medmindre revisionsvirksomheden er forpligtet hertil ved lov.
Til- og afmelding af nyhedsbrevet kan ske ved fremsendelse af besked herom til post@ronnerevision.dk.

1.2.3. Kunder

Vi indhenter og behandler alene de oplysninger der er nødvendige for at vi kan levere den aftalte ydelse. Dette omfatter almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail, samt tilsvarende oplysninger på kontaktpersoner hos kunden.
Vi indhenter endvidere identifikationsoplysninger om vores kunder og vores kunders ejere, herunder de oplysninger der fremgår af pas eller kørekort, som omfatter CPR-nr.
Formålet med indsamlingen og behandlingen af personoplysningerne er at kunne levere de aftalte ydelser, fakturere og inddrive tilgodehavender samt kunne sikre vores overholdelse af lovgivning og standarder. Herunder er identifikationsoplysninger på kunder og deres ejere nødvendige for at vi kan opfylde vores retlige forpligtelser efter lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme.

1.2.3.1. Rådgivning og andre ydelser

Når vi behandler personoplysninger i forbindelse med levering af rådgivningsydelser, administration, bogføring og lønservice m.v. som falder uden for revisorlovens anvendelsesområde, anser vi os for databehandler, da behandlingen sker på kundens vegne og efter dennes instruks. Ved levering af sådanne ydelser indgår vi en databehandleraftale med kunden.

1.2.3.2. Erklæringer afgivet inden for revisorlovens område

Når vi udfører arbejde med henblik på afgivelse af en erklæring der falder inden for revisorloven anser vi os for dataansvarlige. Dette omfatter tillige ydelser i nær tilknytning hertil, herunder eksempelvis bogføringsog lønservice der afsluttes med en erklæringsafgivelse på et regnskab e.l.
Ved erklæringsopgaver og opgaver i tilknytning hertil indsamler vi, ud over de oplysninger som er anført under punkt 1.2.3 ovenfor, tillige almindelige personoplysninger som økonomiske oplysninger om kunden samt medarbejder-, løn- og CPR-nummer og økonomioplysninger om medarbejdere hos kunden.
Dataindsamlingen og -behandlingen kan endvidere omfatte følsomme personoplysninger som fagforeningsforhold.
Oplysningerne behandles med det formål at opfylde revisorlovens krav til dokumentation og god revisorskik, herunder gældende standarder.

1.3. Videregivelse af oplysninger

1.3.1. Underleverandører og samarbejdspartnere

Til behandling af data anvender vi underleverandører, samarbejdspartnere m.v. Dette omfatter blandt andet systemleverandører, revisorer og rådgivere, herunder advokater.
I den forbindelse udleverer vi de personoplysninger der er nødvendige til, at de kan opfylde deres forpligtelse om levering af en aftalt ydelse.
Når vi anvender en leverandør eller samarbejdspartner som databehandler, indgår vi en skriftlig aftale med leverandøren om databehandlingen, der kan sikre at den nødvendige sikkerhed til beskyttelse af oplysningerne er på plads.

1.3.2. Offentlige myndigheder m.v.

Vi kan blive pålagt at udlevere persondata til offentlige myndigheder eller andre, herunder er vi som revisorer underlagt en lovpligtig kvalitetskontrol fra Revisortilsynet, ligesom vi kan blive pålagt at udlevere oplysninger til eksempelvis en kurator. Endvidere har vi i visse tilfælde en pligt til at foretage indberetning og videregive oplysninger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet m.v.
Vi videregiver kun oplysninger når vi har en retlig forpligtelse til det.

1.4. Kilde

Vi indsamler personoplysninger direkte fra den registrerede og/eller tredjemand. Herunder kunden eller offentlige myndigheder.

1.5. Slettepolitik

Vi opbevarer kun data når det er lovkrævet eller nødvendigt for at udføre vores hverv. Herunder opbevarer vi oplysninger der kan være nødvendige for et senere dokumentationskrav så længe vi anser det for nødvendigt. Oplysninger slettes tidligst når dette kan gøres lovligt, men sædvanligvis senest 5 år efter kundeforholdets afslutning.

1.6. Behandlingssikkerhed

Vi har implementeret foranstaltning til sikring af alle data vi har registreret, herunder kunde- og persondata samt andre fortrolige oplysninger. Vi vil periodisk foretage en intern gennemgang af effektiviteten og efterlevelsen af de implementerede politikker og sikkerhedsforanstaltninger.

1.7. Den registreredes rettigheder

Databeskyttelsesforordningen giver dig som registreret visse rettigheder i forhold til den dataansvarlige.
Disse rettigheder omfatter:
  • Retten til indsigt
  • Retten til at anmode om berigtigelse
  • Retten til at gøre indsigelse mod en behandling
  • Retten til at anmode om sletning af personoplysninger
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandling af personoplysninger
  • Retten til dataportabilitet
Behandler vi oplysninger om dig på baggrund af samtykke har du altid retten til tilbagekalde dit samtykke.

1.8. Dataansvarlig

Rønne Revision I/S
Statsautoriseret revisionsvirksomhed
Store Torvegade 12
3700 Rønne
CVR-nr. 74 71 78 10
Email: post@ronnerevision.dk
Telefon: 56 95 05 95
Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder for data hvor Rønne Revision I/S er dataansvarlig, bedes du kontakte os via ovenstående kontaktinformationer.

1.9. Klage

Ønsker du at klage over os, vil vi være glade for at blive kontaktet ved brug af ovenstående kontaktoplysninger. Vi vil gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds.
Du er dog også altid berettiget til at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. +45 33 19 32 00 eller e-mail dt@datatilsynet.dk
 

 
 
St. Torvegade 12 • DK-3700 Rønne • Tlf. 5695 0595 • CVR-nr. 74717810

Kontakt os på mail

Mandag til torsdag kl. 08:00 - 16:00 • Fredag kl. 08:00 - 14:30